UHBDR 3 -154. Poreč

Kako bi se olakšao povratak hrvatskih branitelja – veterana u civilni život, pomoglo obiteljima hrvatskih branitelja Domovinskog rata i sačuvale sve uspomene na ratne dane, te održali spremnost i moral za obranu Domovine, osnovana je Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske u skladu sa Zakonom o Udrugama.

Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske je danas ustrojena kao jedinstvena pravna osoba s uspisanim dijelovima pravne osobe u 21 podružnici (na županijskim razinama), preko 200 ogranaka (na razini općina i gradova) i 80-tak klubova (prema mjestu stanovanja ili pripadnosti postrojbi).

Udruga danas broji preko 220.000 registiranih članova, prezentira populaciju od oko 350.000 hrvatskih branitelja, a zajedno sa obiteljima čine impozantnu brojku od blizu 1 mil. građana Republike Hrvatske.

Jedna od podružnica Udruge je i naša iz Poreča, službenog naziva : Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske - ogranak Poreč.

UHBDR 3 -154. Poreč

Od samoga početka njezina djelovanja ciljevi Udruge bili su: skrb za stjecanje statusa i zastupanje interesa hrvatskih dragovoljaca i ratnih veterana, pomoć u psihosocijalnoj reintegraciji kroz Centre za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji, poticaj suradnji s hrvatskim državnim tijelima, razvijanje veteranskog zakonodavstva i državnih ustanova koje skrbe za ostvarivanje prava veterana i stradalnika Domovinskog rata, dok su temeljne programske osnove za rad bile:

- promicanje istine o Domovinskom ratu,

- provedba odredaba Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,

- psihosocijalna i humanitarna skrb za branitelje i članove njihovih obitelji,

- športske i aktivnosti na planu kulture, te

- međunarodna aktivnost Udruge

UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA - 154. UMAG

 Ungarija 39A, 52470 Umag

UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA - POREČ

Pionirska 1, 52440 Poreč

+385 98 390 516

udvdrporec@gmail.com

UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA PAZINŠTINE

Ul. 154. brigade HV bb,52000 Pazin

+385 98 644 628

uhbdrpazin@gmail.com